Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo.

Ośrodek mieści się w jednym budynku usługowym. Budynek składa się z 4 części:

  1. sali restauracyjnej, kuchni, sali szkoleniowej nr 1 i 3 oraz pomieszczeń biurowych z holem, recepcją i salą telewizyjną,
  2. tzw. „łącznikiem” z pokojami hotelowymi standardowymi, salą szkoleniową nr 2 i 4, biurami: kadr, księgowości i kasą,
  3. tzw. „II skrzydłem” z pokojami standardowymi, pokojem z łazienką przystosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej i pokojami o podwyższonym standardzie,
  4. tzw. „III skrzydłem” z apartamentem i pokojami o podwyższonym standardzie,

Części 2), 3) i 4) połączone są korytarzem na poziomie 0. Części 1) i 2) połączone są schodami o 8 i 11 stopniach. Część 1) znajduje sią na półpiętrze tam gdzie wejście główne do budynku.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać ok. 450 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym nie ma certyfikowanych pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych (dostępne są najazdy „na życzenie”). Wejście główne znajduje się na poziomie 16 stopni i prowadzi do holu oraz recepcji, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" w części 2), 3) i 4). Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach bez pomocy dodatkowych osób/pracowników.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych i pokoi nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek dysponuje jednym pokojem z łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dojście do pokoju jest zapewnione z poziomu zero i jest dostępne od parkingu.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 61 8-194-647 lub e-mailowo na adres puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl.

Ośrodek Wczasowy „Leśna Przystań” w Rewalu, ul. Biała 2, 72-344 Rewal.

Ośrodek mieści się w jednym budynku usługowym. Budynek składa się z 4 części:

  1. kuchni, sali szkoleniowej, toalet ogólnodostępnych, małej sali, kotłowni  oraz pomieszczeń magazynowych z holem,
  2. tzw. „I skrzydłem” (5 pokoi na parterze, 4 pokoje na I piętrze i 5 pokoi na II piętrze) z pokojami hotelowymi standardowymi, z pokojami superior, pokojem z łazienką przystosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz  salą zabaw dla najmłodszych,
  3. tzw. „II skrzydłem”( 6 pokoi na parterze, 6 pokoi na I piętrze i 7 pokoi na II piętrze) z apartamentem, z pokojami standardowymi,    z pokojami superior i recepcją,
  4. tzw. „III skrzydłem” (7 pokoi na parterze, 8 pokoi na I piętrze i 1 pokój na II piętrze) z pokojami standardowymi, z pokojami superior, i magazynami.

Części 2), 3) i 4) połączone są korytarzami. Części 1) połączona z częściami 2) i 3) schodami o 4. stopniach. Części 2), 3) i 4) połączone są schodami o 8 stopniach. Część 1) znajduje się na poziomie 0 (parter) tam gdzie wejście od strony parkingu do budynku.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony recepcji przy łączniku części 2) i 3).

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać ok. 165 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 08:00 – 16:00.

Pojazdy parkowane są na parkingu za budynkiem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym nie ma certyfikowanych pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się na poziomie 5 stopni i prowadzi do holu oraz recepcji, gdzie dokonuje się rejestracji gości.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" w części 1), 2), 3) i 4). Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach bez pomocy dodatkowych osób/pracowników.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych i pokoi nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek dysponuje jednym pokojem z łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dojście do pokoju jest zapewnione z poziomu zero i jest dostępne od strony parkingu w części 2).

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 691 071 112 lub e-mailowo na adres rewal@poznan.lasy.gov.pl.